Paskutinės Naujienos

Šeryklų kameros

Šernų Šėrykla Ispanijoje

Šios transliacijos kameros randasi Pla de Corrals, Valencia, Ispanija pakraštyje. Dienos metu šios HD (High Definition - Aukštos Raiškos) kameros transliuoja laukinių paukščių maudynes ir matinimasi prie vandens duburio. Naktį transliacija keičiama į tiesioginę Iberijos laukinių šernų, lapių ir kartais laukinių kačių stebėjimo vietą.

Vieta jūsų reklamai islendantis langas

 Vieta jūsų reklamai

 

 

 

 

 

PLOTIS: 290px
ILGIS: sutartinis

 

 

 

Rodyti kameras

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 30  D. ĮSAKYMO NR. B1-265 „DĖL AFRIKINIO KIAULIŲ MARO STEBĖSENOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ŠERNŲ POPULIACIJOJE IR KIAULIŲ LAIKYMO VIETOSE“ PAKEITIMO

2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. B1-609

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/1196, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse (OL 2017 L 172, p. 16),

p a k e i č i u  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“:

 1. 1.  Pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.5. išvežti šernus:

 1. . iš Lietuvos Respublikos į kitas ES valstybes ir trečiąsias šalis,
 1. . iš užkrėstos ir padidintos rizikos teritorijų į kitas Lietuvos Respublikos teritorijas,
 1. . iš užkrėstos teritorijos į padidintos rizikos teritoriją ir atvirkščiai;“.
 1. 2. Pakeičiu 4.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.1.1. nedelsiant būtų pranešama VMVT teritoriniams padaliniams apie jų medžioklės ploto vienetuose rastus nugaišusius šernus, kuriuos, VMVT teritorinio padalinio pareigūnui paėmus mėginius AKM tyrimams, medžioklės plotų naudotojai turi sutvarkyti tame pačiame medžioklės ploto vienete vadovaujantis šio įsakymo 3.5 papunkčiu,“.

Direktorius                                                                                                                   Darius Remeika

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e4c65ea0a50311e78a4c904b1afa0332

 

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2015 M. LAPKRIČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. B1-1028 „DĖL IŠMOKŲ UŽ SUMEDŽIOTAS ŠERNO PATELES MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. B1-610

Vilnius 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,

 1. 1. P a k e i č i u Išmokų už sumedžiotas šerno pateles mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. B1-1028 „Dėl Išmokų už sumedžiotas šerno pateles mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
 1. . Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Išmokų už sumedžiotas šerno pateles mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato išmokų už sumedžiotas vyresnes kaip 24 mėnesių amžiaus šerno pateles (toliau – išmokos) mokėjimo sąlygas ir tvarką.“;

 1. . Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.1. užtikrina, kad iš sumedžiotos (-ų) vyresnės (-ių) kaip 24 mėnesių amžiaus šerno patelės (-ių) būtų tinkamai paimti kraujo ir vidaus organų mėginiai, nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“ 4.1.3 ir 4.1.4 papunkčiuose, apatinio žandikaulio ir išorinių lyties organų su aplinkiniais audiniais mėginiai (toliau bendrai vadinama – mėginiai);“;

 1. . Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

„11. Medžioklės plotų naudotojams mokama VMVT direktoriaus įsakymu nustatyto dydžio išmoka už kiekvieną sumedžiotą vyresnę kaip 24 mėnesių amžiaus šerno patelę.“;

 1. . Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

„20. Išmokos nemokamos, jeigu tenkinama nors viena iš šių sąlygų:

 1. . sumedžiota (-os) jaunesnė (-ės) kaip 24 mėnesių amžiaus šerno patelė (-ės);
 1. . pristatyti mėginiai nėra tinkami tyrimui;
 1. . pažeidžiami Tvarkos apraše nustatyti mėginių paėmimo, pakavimo, pristatymo ar dokumentų pildymo ir pateikimo reikalavimai.“
 1. . Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
 1. 2. N u s t a t a u, kad:
 1. . šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. spalio 1 d.;
 1. . 50 eurų išmoka mokama už nuo 12 iki 24 mėnesių amžiaus šerno patelę, sumedžiotą iki 2017 m. rugsėjo 30 d. 24 val.;
 1. . 100 eurų išmoka mokama už vyresnę kaip 24 mėnesių amžiaus šerno patelę, sumedžiotą iki 2017 m. rugsėjo 30 d. 24 val., nuo 2017 m. gruodžio 18 d.;
 1. . 300 eurų išmoka mokama už vyresnę kaip 24 mėnesių amžiaus šerno patelę, sumedžiotą nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 17 d. 24 val.;
 1. . medžioklės plotų naudotojai, siekiantys gauti išmokas už 2017 m. rugsėjo mėnesį sumedžiotas šerno pateles (nuo 12 iki 24 mėnesių amžiaus ir vyresnes kaip 24 mėnesių amžiaus), iki 2017 m. spalio 15 d. VMVT teritoriniam padaliniui Išmokų už sumedžiotas šerno pateles mokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. B1-1028, nustatyta tvarka turi pateikti Prašymą išmokėti išmoką (-as) už sumedžiotą (-as) šerno patelę (-es), kurio forma galiojo iki šio įsakymo įsigaliojimo.

Direktorius                                                                                                                   Darius Remeika

 

Išmokų už sumedžiotas šerno pateles

mokėjimo tvarkos aprašo

priedas

(Prašymo išmokėti išmoką (-as) už sumedžiotą (-as) šerno patelę (-es) formos pavyzdys)

 

_____________________________________________________________________

(medžioklės ploto naudotojo vardas ir pavardė / pavadinimas, adresas, tel., el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

____________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

išmokėti išmokĄ (-as) už sumedžiotĄ (-as) šerno patelĘ (-es)

____________ Nr.______

Prašome išmokėti išmoką (-as) už sumedžiotą (-as) ____  _______________________

(kiekis skaitmenimis ir žodžiais)

šerno patelę (-es), vyresnę (-es) kaip 24 mėn. amžiaus, ir ______ _________________________

(suma skaitmenimis ir žodžiais)

eurų, išmoką (-as) pervesti į__________________________________________________ einamąją

(medžioklės ploto naudotojo vardas ir pavardė / pavadinimas)

sąskaitą ________________________________________________.

(sąskaitos numeris, banko pavadinimas)

Patvirtinu, kad mėginiai, paimti iš šiame prašyme nurodytos (-ų) sumedžiotos (-ų) šerno patelės (-ių), buvo pristatyti pagal šį (-iuos) šerno patelės mėginių paėmimo afrikiniam kiaulių marui, amžiui ir lyčiai nustatyti aktą (-us):

 

 

______________               ______________________                     ______________________

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f3670770a50311e78a4c904b1afa0332

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2016 m. vasario 9 d. ĮSAKYMO Nr. B1-108 „DĖL IŠMOKŲ UŽ ŠERNŲ GAIŠENAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. B1-611

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,

p a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 9 d. įsakymą Nr. B1-108 „Dėl Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL IŠMOKŲ UŽ ŠERNŲ GAIŠENAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir siekdamas sumažinti afrikinio kiaulių maro viruso išplitimo mastą bei įgyvendinti Afrikinio kiaulių maro strategiją rytinei Europos Sąjungos daliai, patvirtintą 2015-11-20 Europos Komisijos darbiniu dokumentu Nr. SANTE/7113/2015:

 1. 1. T v i r t i n u pridedamą Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
 1. 2. N u s t a t a u, kad  išmokos asmenims pagal Aprašą už einamaisiais metais surastą (-as) ir (arba) sutvarkytą (-as) šerno (-ų) gaišeną (-as) mokamos, jeigu skiriamas šios priemonės finansavimas iš valstybės biudžeto ir dalinis finansavimas iš Europos Komisijos.
 1. 3. P a v e d u:
 1. . įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Finansinių ir biudžeto skyriui ir teritoriniams padaliniams bei Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui;
 1. . įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Skubios veiklos skyriui.“

Direktorius                                                                                                                   Darius Remeika

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. B1-108

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymo B1-611 redakcija)

IŠMOKŲ UŽ ŠERNŲ GAIŠENAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. 1.    Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato išmokų už surastas ir (arba) sutvarkytas šernų gaišenas (toliau – išmoka) mokėjimo sąlygas ir tvarką.
 1. 2.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme ir Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatyme.
 1. 3.    Išmokos už surastus nugaišusius šernus (toliau – šernų gaišenos) mokamos jas suradusiems ir Aprašo nustatyta tvarka apie juos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritoriniams padaliniams arba VMVT pranešusiems medžioklės plotų naudotojams ir kitiems asmenims (toliau bendrai vadinama – asmuo), šernų gaišenos.

II SKYRIUS

IŠMOKŲ MOKĖJIMO SĄLYGOS

 

 1. 4.    30 eurų išmoka už kiekvieną rastą šerno gaišeną mokama asmenims, pranešusiems VMVT teritoriniam padaliniui apie šerno gaišenos radimą, jeigu:
 1. . asmuo nurodo tikslią šerno gaišenos radimo vietą (jei yra galimybė - nurodo šerno gaišenos radimo vietos koordinates pagal Globalaus pozicionavimo sistemą (toliau – GPS)) ir vyksta su VMVT teritorinio padalinio pareigūnais į šerno gaišenos radimo vietą ir ją parodo; ir
 1. . VMVT teritorinio padalinio pareigūnai, nuvykę į asmens nurodytą šerno gaišenos radimo vietą, joje randa šerno gaišeną, atitinkančią Aprašo 9.2 papunktyje nustatytus požymius; ir
 1. . asmuo VMVT teritoriniam padaliniui pateikia prašymą išmokėti išmoką (-as) už šerno (-ų) gaišeną (-as) (toliau – prašymas) (1 priedas).
 1. 5. Išmoka už sutvarkytą šerno gaišeną mokama medžioklės plotų naudotojui, kurio medžioklės plotų vienete buvo rasta šerno gaišena ir kurią jis sutvarkė Apraše nustatyta tvarka:
 1. . 30 eurų, kai šerno gaišeną savo medžioklės plotų vienete randa ir apie ją praneša medžioklės plotų naudotojas;
 1. . 20 eurų, kai šerno gaišeną randa ir apie ją praneša kitas asmuo.
 1. 6.    Asmuo, radęs šerno gaišeną:
 1. . nedelsiant apie ją turi pranešti VMVT teritoriniam padaliniui, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje yra šerno gaišenos radimo vieta, ar VMVT. Asmuo apie rastą šerno gaišeną VMVT teritoriniam padaliniui gali pranešti telefonu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai (nuvykęs į VMVT teritorinį padalinį), o VMVT – visą parą veikiančiu nemokamu telefonu 8 800 40 403;
 1. . be Aprašo 6.1 papunktyje nurodytos informacijos VMVT teritoriniam padaliniui ar VMVT turi pranešti duomenis apie save (nurodyti vardą, pavardę (juridinis asmuo – pavadinimą) ir telefono numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu turi), kuriais būtų galima asmeniui pranešti apie šerno gaišenos radimo vietos apžiūros laiką ir datą) ir šerno gaišenos radimo vietą (nurodyti, kaip nuvykti į šerno gaišenos radimo vietą, jeigu gali - nurodyti koordinates pagal GPS). 
 1. 7.    VMVT ar VMVT teritorinio padalinio pareigūnas, gavęs iš asmens Aprašo 6 punkte nurodytą pranešimą, turi kuo detaliau išsiaiškinti, kur rasta šerno gaišena, ir pranešimo duomenis įrašyti į Pranešimų apie šernų gaišenas registracijos žurnalą (2 priedas) (jo 1–7 skiltis). Jeigu iš asmens pranešimą apie šerno gaišeną gauna VMVT pareigūnas, jis nedelsiant pranešimą perduoda VMVT teritoriniam padaliniui, kuris susisiekia su pranešimą pateikusiu asmeniu ir pranešimo duomenis įrašo į Pranešimų apie šernų gaišenas registracijos žurnalą.
 1. 8.    VMVT teritorinis padalinys, gavęs pranešimą apie šerno gaišeną:
 1. . informuoja medžioklės plotų naudotoją apie jo medžioklės plotų vienete rastą šerno gaišeną, jeigu šerno gaišenos radimo vieta yra medžioklės plotų vienete ir pranešęs apie ją asmuo nėra to medžioklės plotų vieneto naudotojas;
 1. . susisiekia su asmeniu, pranešusiu apie šerno gaišeną, bei medžioklės plotų naudotoju, jei apie šerno gaišeną pranešė kitas asmuo, ir kiek galima greičiau suplanuoja vykimą į šerno gaišenos radimo vietą.
 1. 9.    VMVT teritorinis padalinys, atlikęs Aprašo 8 punkte nurodytus veiksmus:
 1. . vyksta į šerno gaišenos radimo vietą, ją apžiūri ir nufotografuoja (nufilmuoja) bei, jeigu joje randa gyvūno gaišeną, ją taip pat apžiūri ir nufotografuoja (nufilmuoja);
 1. . pagal gyvūno gaišenos anatominius požymius – kailį, kojas, galvą, uodegą ir kt., nustato, ar tai iš tikrųjų yra šerno gaišena. Jeigu rasta gyvūno gaišena yra pažeista (apirusi, apgraužta, ne visos gyvūno kūno dalys ir pan.), esamų jos anatominių požymių turi užtekti vienareikšmiškai nuspręsti, kad tai yra šerno gaišena;
 1. . patikslina šerno gaišenos radimo vietos koordinates pagal GPS ir jas įrašo į Šerno (-ų) gaišenos (-ų) radimo vietos apžiūros aktą (3 priedas), kuris pildomas ir net tuo atveju, kai šerno gaišena nurodytoje vietoje nėra randama;
 1. . paima šerno gaišenos mėginius afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) tyrimui. Šerno gaišenos mėginiai turi būti supakuoti taip, kad iš jų neišbėgtų kraujas ir kt. skysčiai ir nebūtų užteršta aplinka ir išplatintas AKM virusas;
 1. . užpildo Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktą (toliau – mėginių aktas), kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“;
 1. . nurodo medžioklės plotų naudotojui (jo atstovui) sutvarkyti šerno gaišeną pagal šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus kaip I kategorijos šalutinius gyvūninius produktus. Jeigu šerno gaišena tvarkoma vietoje sudeginant ar užkasant, VMVT teritorinio padalinio pareigūnas prižiūri šerno gaišenos tvarkymą;
 1. . šerno gaišenos radimo vietą išdezinfekuoja ir užpildo Dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos aktą (toliau – dezinfekcijos aktas), kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-735 „Dėl apskaitos žurnalų, formų ir jų pildymo nurodymų patvirtinimo“.
 1. 10.  VMVT teritorinis padalinys šerno gaišenos mėginius kartu su mėginių aktu pristato AKM tyrimui į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (toliau – NMVRVI).
 1. 11.       Asmuo, radęs šerno gaišeną, apie ją privalo pranešti Tvarkos aprašo 6 punkte nustatyta tvarka VMVT teritoriniam padaliniui ar VMVT, tačiau negali jos transportuoti, judinti, imti mėginių, sunaikinti ar pristatyti į VMVT teritorinį padalinį.

III SKYRIUS

IŠMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA

 1. 12.         Asmuo, siekiantis gauti išmoką, VMVT teritoriniam padaliniui, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje rado ir (arba) sutvarkė šerno gaišeną, elektroniniu būdu ar tiesiogiai turi pateikti prašymą. Prašymas už praėjusį mėnesį surastą (-as) ir (arba) sutvarkytą (-as) šerno (-ų) gaišeną (-as) turi būti pateiktas iki einamojo mėnesio 15 d. Prašyme turi būti nurodyta pranešimo pateikimo VMVT ar VMVT teritoriniam padaliniui data, šerno (-ų) gaišenos (-ų) radimo data (-os) ir vieta (-os) ar radimo vietos (-ų) koordinatės pagal GPS. Jeigu prašymą teikia medžioklės plotų naudotojas, kuris sutvarkė šerno (-ų) gaišeną (-as), prašyme be kitų duomenų turi būti nurodyta šerno (-ų) gaišenos (-ų) sutvarkymo data (-os), būdas (-ai), vieta (-os).
 1. 13.         Prašymą (-us) gali pateikti tik tas asmuo, kuris pranešė apie rastą šerno gaišeną ir (arba) sutvarkė šerno gaišeną.
 1. 14.         Prašymai už per einamuosius metus surastas ir (arba) sutvarkytas šernų gaišenas turi būti pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d. Praleidus šiame punkte nurodytą terminą, išmokos asmenims nėra mokamos.
 1. 15.         VMVT teritoriniai padaliniai, gavę asmenų prašymus, juos užregistruoja, patikrina juose nurodytus duomenis ir, jei nenustato trūkumų, iki einamojo mėnesio 5 dienos prašymų ir mėginių aktų, kurie buvo surašyti paėmus mėginius pagal asmenų pranešimus, kopijas už praėjusį mėnesį pateikia VMVT Finansų ir biudžeto bei Skubios veiklos skyriams.
 1. 16.         VMVT išmokas asmenims išmoka per 60 kalendorinių dienų nuo dokumentų iš VMVT teritorinių padalinių gavimo dienos, pervesdama valstybės biudžeto lėšas į asmens nurodytą einamąją sąskaitą.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. 17.  Išmokos už surastas šernų gaišenas nėra mokamos, jeigu nėra įvykdytos Aprašo 4 punkte numatytos sąlygos. Išmokos už sutvarkytas šerno gaišenas nėra mokamos, jeigu jos nėra sutvarkomas Aprašo nustatyta tvarka ar nėra pateikiamas prašymas Aprašo nustatyta tvarka.
 1. 18. Tuo atveju, kai apie tą pačią šerno gaišeną Aprašo nustatyta tvarka praneša keli asmenys, teisę į išmoką už surastą šerno gaišeną turi tik pirmas apie šerno gaišeną pranešęs asmuo, jeigu pagal jo pranešimą randama Aprašo 9.2 papunkčio nuostatas atitinkanti šerno gaišena.
 1. 19.  Asmenys atsako už jų pateiktuose pranešimuose ir prašymuose nurodytų duomenų teisingumą.
 1. 20.  VMVT teritoriniai padaliniai atsako už tinkamą asmenų informavimą, pranešimų, šerno (-ų) gaišenos (-ų) radimo vietos apžiūros aktų, mėginių aktų, dezinfekcijos aktų ir prašymų registraciją ir duomenų tikrinimą.
 1. 21.  VMVT teritoriniai padaliniai ir NMVRVI teisės aktų nustatyta tvarka saugo dokumentus, susijusius su Aprašo nuostatų įgyvendinimu.
 1. 22.  Asmenys VMVT, VMVT teritorinių padalinių darbuotojų veiksmus, jų priimamus sprendimus gali skųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________________

 

Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

(Prašymo išmokėti išmoką (-as) už šerno (-ų) gaišeną (-as) formos pavyzdys)

(Asmens vardas ir pavardė / pavadinimas)

_______________________________________________________________________________________________________

(adresas, tel. Nr., el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

______________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

PRAŠYMAS*

IŠMOKĖTI IŠMOKĄ (-AS) UŽ ŠERNO (-Ų) GAIŠENĄ (-AS)

__________ Nr. ________

(nurodyti teritorinio padalinio pavadinimą)

 

Šerno gaišenos radimo data

Pranešimo data

     
     

 

Išmoką (-as) už rastą (-as) šerno (-ų) gaišeną (-as) prašau pervesti į einamąją sąskaitą Nr. ________________________________________, ____________________________.

(nurodyti banko pavadinimą)

 

Šerno (-ų) gaišenos (-ų) radimo vietos apžiūros akto data, Nr.

Duomenys apie šerno gaišenos sutvarkymą

Data

Vieta

Būdas

Gaišenos važtaraščio data, Nr. **

           
           

Išmoką (-as) už sutvarkytą (-as) šerno (-ų) gaišeną (-as) prašau pervesti į einamąją sąskaitą Nr. ________________________________________, ____________________________.

(nurodyti banko pavadinimą)

______________________ ___________________________

( parašas)                                                                (vardas, pavardė)

* jeigu prašymą teikia šerno gaišeną radęs asmuo, pildomas tik 1 punktas. Jeigu prašymą teikia šerno gaišeną radęs ir sutvarkęs asmuo, pildomi 1 ir 2 punktai

** pildoma, kai šerno gaišena perduodama šalutinių gyvūninių produktų tvarkytojui

Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

(Pranešimų apie šernų gaišenas registracijos žurnalo formos pavyzdys*)

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

______________________________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

PRANEŠIMŲ APIE ŠERNŲ GAIŠENAS REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Pranešimo data ir laikas

Pranešėjo

Pranešėjo nurodyti duomenys apie šerno gaišeną

Pranešimą priėmusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas

Informacijos perdavimo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritoriniam padaliniui data ir laikas

vardas, pavardė, (juridinio asmens – pavadinimas)

kontaktiniai duomenys (tel. Nr., el. paštas)

radimo data

radimo vieta (koordinatės, rajonas, savivaldybė, kaimas, miškas ir t. t.)

1

2

3

4

5

6

7

8

               

Duomenys apie šerno gaišenos radimo vietos apžiūrą

Duomenys apie šerno gaišenos sutvarkymą

Afrikinio kiaulių maro tyrimų rezultatai

Prašymo išmokėti išmoką (-as) už šerno (-ų) gaišeną (-as) data, Nr. ir registracijos VMVT teritoriniame padalinyje Nr.

Išmoką mokėti /

nemokėti

Šerno (-ų) gaišenos (-ų) radimo vietos (-ų) apžiūros akto data, Nr.

Šerno gaišena rasta / nerasta

Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto data, Nr.

Dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos akto data, Nr.

Sutvarkymo data

Būdas

Vieta

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

                   

* Pranešimų apie šernų gaišenas registracijosžurnalo 1–8 skiltis pildo VMVT, o žurnalo 1–7, 9–18 skiltis – VMVT teritorinis padalinys

Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

(Šerno (-ų) gaišenos (-ų) radimo vietos apžiūros akto formos pavyzdys)

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

______________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

 

ŠERNO (-Ų) GAIŠENOS (-Ų) RADIMO VIETOS APŽIŪROS AKTAS

__________ Nr.

20   m. ___________ __ d. apžiūrėjus ______________________________________,

(nurodyti asmens, kuris pranešė apie rastą (-as) šerno (-ų) gaišeną (-as), vardą ir pavardę / pavadinimą)

pranešime Nr. __, užregistruotame 20   m. ___________ __ d.  Pranešimų apie šernų gaišenas registracijos žurnale,  nurodytą (-as) šerno (-ų) gaišenos (-ų) radimo vietą (-as), nustatyta, kad ________________________________________________________________________________

(nurodyti, ar rasta (-os) / nerasta šerno (-ų) / kito gyvūno (-ų) gaišena (-os), ar ji (jos) rasta nurodytoje vietoje, įrašyti GPS koordinates,

Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto numerį, Dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos akto numerį, nurodyti,

________________________________________________________________________________

kur, kas atlikta su šerno gaišena ir kt. svarbią informaciją)

Šerno (-ų) gaišenos (-ų) radimo vietos apžiūra fotografuota / filmuota _____________

___________ __________________________________________.

(nurodyti fotoaparato, kameros modelį, numerį)

Dalyvavo:

_______________________    ___________________     __________________________

_______________________    ___________________     __________________________

_______________________    ___________________     __________________________

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00ea0b40a50411e78a4c904b1afa0332

 

 

Dėl išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos išaiškinimo

 

Gerb. Kolegos, kadangi kyla daug klausimų dėl kai kurių teisės aktų taikymo ar išaiškinimo, tad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) informuoja, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. B1-611 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. B1-108 „Dėl Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija buvo išdėstytas Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas). Vadovaujantis Tvarkos aprašu, išmokos gali būti mokamos ne tik jas radusiems ir Tvarkos apraše nustatyta tvarka pranešusiems asmenims, bet ir medžioklės plotų naudotojams, kurie jas sutvarko. Siekiant skatinti medžioklės plotų naudotojus dažniau apžiūrėti medžioklės plotų vienetus ir aktyviau prisidėti prie afrikinio kiaulių maro prevencijos priemonių įgyvendinimo, Tvarkos apraše yra diferencijuojamos išmokos, kurios mokamos medžioklės plotų naudotojams už šerno gaišenų tvarkymą. Už sutvarkytą šerno gaišeną, kurią rado savo medžioklės plotų vienete pats medžioklės plotų naudotojas (ne medžiotojas, kuris savo vardu praneša, o būtent medžioklės plotų naudotojas, kaip juridinis asmuo), mokama 30 eurų. Už sutvarkytą šerno gaišeną, kuri buvo rasta medžioklės plotų naudotojo medžioklės plotų vienete, kai apie ją pranešė kitas ją radęs asmuo (kad ir to paties medžioklės būrelio ar klubo medžiotojas, tačiau pranešęs ne būrelio ar klubo, bet savo vardu), medžioklės plotų naudotojui mokama 20 eurų išmoka. VMVT pažymi, kad pagal Tvarkos Aprašo 6.2 papunktį šerno gaišeną radęs asmuo turi nurodyti duomenis apie save ir tuo atveju, kai šerno gaišeną randa medžioklės plotų naudotojo juridinio asmens (pvz. medžiotojų būrelio, medžiotojų klubo ar pan.) atstovas (pvz. tam medžioklės būreliui, klubui priklausantis medžiotojas) jis turi nurodyti juridinio asmens duomenis, kuriam ir bus mokama išmoka už surastą ir sutvarkytą šerno gaišeną (t. y. 30+30 eurų). Jeigu medžiotojas apie rastą šerno gaišeną praneša kaip ne medžioklės ploto naudotojo atstovas, o kaip privatus asmuo, medžiotojui mokama 30 eurų išmoka už surastą šerno gaišeną, o medžiokles plotų naudotojui, kuris sutvarkė šerno gaišeną mokama atitinkamai 20 eurų išmoka. VMVT atkreipia dėmesį į tai, kad išmoka už sutvarkytą šerno gaišeną gali būti mokama tik tam medžioklės plotų naudotojui, kurio medžioklės plotų vienete randama ir sutvarkoma šerno gaišena. Tai reiškia, kad medžiotojui, kuris randa šerno gaišeną ne medžioklės plotų vienete, kuris priklauso medžioklės naudotojui, kurio atstovas jis yra (t. y. kito medžioklės būrelio medžioklės plotų vienete), gali būti mokama išmoka už šerno gaišenos radimą, tačiau ją sutvarkyti ir išmoką už sutvarkymą gali gauti tas medžioklės plotų naudotojas, kurio medžioklės plotų vienete randama gaišena. Pažymėtina ir tai, kad tokiu atveju medžiotojas kaip pranešėjas gali nurodyti savo, kaip fizinio asmens, duomenis arba nurodyti medžioklės plotų naudotojo, kurio atstovas jis yra, duomenis, jeigu nori, kad išmoką gautų ne jis asmeniškai, o medžioklės plotų naudotojas, kurio atstovas jis yra. VMVT informuoja, kad atsižvelgiant į kas rado ir kas sutvarkė šerno gaišeną, turi būti ir pildomas prašymas išmokėti išmoką (-as) už šerno (-ų) gaišeną (-as) (Tvarkos aprašo 1 priedas) (toliau – Prašymas). Šiuo atveju išmokos siekiantis medžioklės plotų naudotojas, pildydamas prašymą, jo 1 punkte turi nurodyti duomenis apie šerno gaišenas, kurias surado jis ar jo atstovas , t. y. kai pranešėjas pagal Tvarkos aprašo 6.2 papunktį buvo nurodytas medžioklės plotų naudotojas, o pildydamas 2 punktą turi nurodyti duomenis apie visas šerno gaišenas, kurias jis sutvarkė savo medžioklės plotų vienete. Jeigu šerno gaišeną suranda išmokos siekiantis asmuo, o sutvarko medžioklės plotų naudotojas, turi būti pildomi du prašymai, kadangi prašymo viršuje yra nurodoma asmens vardas ir pavardė, o apačioje yra vieta parašui. Jeigu išmokos siekia medžioklės plotų naudotojas, radęs ir sutvarkęs šerno gaišeną, užtenka vieno prašymo.


Pagarbiai,

Marius Masiulis

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Skubios veiklos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 240 4340, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Apklausos

 

 

Marguva

 
 

Mūsų Draugai

Kibirkšties medžiotojų būrelis

http://www.ginklai.net

http://www.skalikas.lt

   Oksalis
 128x48  suduvos_medziotoju_sajunga
 Army shop